Zadzwoń: 61 8-19-46-47

RODO

PGL Lasy Państwowe - Leśny Ośrodek Szkoleniowy w Puszczykowie z siedzibą  62-040 Puszczykowo ul. Adama Wodziczki 3, są administratorem Państwa danych osobowych.

 

Inspektorem ochrony danych osobowych jest Pan Cezary Sadowski. Z inspektorem można się skontaktować pod adresem: cezary.sadowski@rodo.pl.

 

Pozyskujemy je w celu rekrutacji i zatrudnienia na stanowiska pracownicze, staże oraz praktyki.

 

Z uwagi na charakter prowadzonej przez nas działalności przetwarzamy również dane gości hotelowych,  organizatorów szkoleń, spotkań, zjazdów, konferencji, przyjęć okolicznościowych, imprez firmowych.

 

Przetwarzamy Państwa dane osobowe również w przypadku udzielana odpowiedzi w trybie zapytań dostępu do informacji publicznych.

 

Kategorie osób, których dane przetwarzamy to pracownicy, stażyści, praktykanci, osoby ubiegające się o zatrudnienie, osoby występujące w trybie dostępu do informacji publicznych, pracownicy instytucji publicznych, samorządowych.

 

Przetwarzamy dane osobowe w oparciu o niniejsze podstawy prawne: zgoda podmiotu danych, kodeks pracy, umowy zawarte pomiędzy firmami, przepisy prawa krajowego i unijnego w ramach których dochodzi do przetwarzania danych osobowych. W szczególnych przypadkach ( np. windykacja) podstawą prawną jest uzasadniony interes administratora danych osobowych.

 

Odbiorcami Państwa danych są właściwe organy państwowe, instytucje publiczne, samorządowe, firmy współpracujące z administratorem danych osobowych.

 

Nie zamierzamy przekazywać Państwa danych osobowych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

 

Kategorie danych osobowych w jakich jesteśmy posiadaniu związane są z: zatrudnieniem i BHP, dane kontaktowe do osób w różnego rodzaju instytucjach i firmach, dane wymagane przez przepisy prawa, a związane z usługami hotelowymi, szkoleniowymi oraz w zakresie organizacji różnego rodzaju imprez.

 

Dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, dla których zostały zebrane. Dane kadrowe oraz BHP są przechowywane zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami. Dokumenty typu CV przez okres rekrutacji. Pozostałe informacje zgodnie z instrukcja kancelaryjną, jednak nie dłużej niż jest to niezbędne.

 

Osoby podająca naszej firmie swoje dane osobowe mają prawo do: wglądu, przeniesienia, sprostowania, usunięcia swoich danych osobowych lub ograniczenia ich przetwarzania a także do wniesienia sprzeciwu i przenoszenia danych (jeżeli będzie to możliwe). Zgodę na przetwarzanie danych osobowych można wycofać w każdej chwili, tak łatwo, jak zgoda ta została udzielona. Jeśli dopatrzą się Państwo naruszeń ze strony naszej firmy, co do bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych, to możecie Państwo złożyć skargę do:

 

Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

ul. Stawki 2

00-193 Warszawa

 

Podanie informacji na swój temat jest koniecznym wymogiem do zawarcia z nami umowy i potrzeb związanych z Kodeksem Pracy oraz innymi aktami prawnymi. Brak podania tych danych uniemożliwi zawarcie umowy.

 

Podane przez Państwa dane osobowe nie podlegają profilowaniu ani zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

Nasze działania w związku z pandemią COVID-19

W trosce o bezpieczeństwo i komfort wypoczynku naszych Gości, w związku z epidemią COVID-19, wdrożyliśmy specjalne procedury zwiększające poziom bezpieczeństwa na terenie Leśnego Ośrodka... Więcej